Тайнството Кръщение

Tакова свещенодействие, при което вярващият чрез трикратно потапяне на тялото в осветена вода и призоваване на името на Пресветата Троица - Отец, Син и Свети Дух се омива от първородния грях и от всички грехове, които е извършил до Кръщението, и става член на Христовата Църква.
Чрез това тайнство той се избавя от духовната смърт; от греха, който е причина за смъртта; и от проклятието, постигнало нашите прародители.
При Кръщението човек получава от Бога Ангел-Пазител, който го предпазва от всяко зло и чрез съвестта му го ръководи по пътя на спасението. Тайнството Кръщение се извършва само веднъж и никога не се повтаря.
Главни обредни действия на Кръщението
НАРЕЧЕНИЕ (даване на име) Това трябва да бъде християнско име, обикновено име на някой светец или име, свързано с някое свещено евангелско събитие; може да се даде също име, подобно на името Божие, но в никакъв случай същото име на Бога и Господа Иисуса Христа! Не е редно християни да именуват децата си с имена, чието значение набляга на суетни, светски достоинства и които не съществуват в църковния календар.

ДУХВАНЕ, което свещеника извършва над кръщаващия се.
Бог сътвори ''човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот'' (Бит. 2:7). Същото това Божествено дихание се изобразява сега от свещеника, който символизира Господа.
РЪКОВЪЗЛАГАНЕ, чрез което се показва, че новопокръстеният ще бъде цял живот под Божия защита и всемогъщата Господня десница ще подпомага делата му.
ЗАКЛИНАНИЕТО, ОТРЕЧЕНИЕТО и ЗАПЛЮВАНЕТО на сатаната от страна на кръщаващия се (или на неговия кръстник) показват пълното му презрение към дявола и отдаването му отсега нататък единствено на Бога.
ВОДОСВЕЩЕНИЕ - смисълът на това свещенодействие е следният: кръщелният купел е съдът, в който човек получава спасение, по подобие на спасилите се от потапя в Ноевия ковчег; както маслиновото клонче, донесено от гълъба в ковчега, послужило като знак на особената Господня милост към хората, именно, че потопът спрял и се явила суша, свидетелствува за великото Божие милосърдие към кръщаващия се, който се избавя от греховния потоп на дявола. За отбелязване е, че кръщелната вода трябва да бъде чиста и естествена и да се освещава нарочно за случая, а не да се ползва готова светена вода
ТРИКРАТНО ПОТАПЯНЕ на кръщаващия се, който е с лице, обърнато на изток, означава, че той омива духовната си нечистота (греховете); че се погребва с Иисуса Христа в Кръщението, за да възкръсне с Него за вечен живот. Това е най-главният момент в Кръщението. Потапянето се извършва три пъти в чест на Светата Троица, а също и в чест на смъртта, погребението и възкресението на Господ Иисус Христос.
ОБИКАЛЯНЕТО НА КУПЕЛА със запалени свещи и тържествена песен на уста - 'Които в Христа се кръстиха, в Христа се облякоха, алилуя' е израз на голямата духовна радост поради обогатяването на Църквата с още един неин член.
ПОСТРИЖЕНИЕТО, което следва в самия край на богослужението е знак за пълното послушание на кръстения спрямо Иисуса Христа и Неговата Православна Църква.
Обикновено веднага след Кръщението се извършва Тайнството на миропомазване.
МИРОПОМАЗВАНЕТО е Тайнство, чрез което на вярващия се подават даровете на Светия Дух, които го укрепват в християнския живот и го определят като пълноправен член на Светата Православна Църква. При Тайнството Миропомазване Светият Дух слиза върху нашата душа и тяло по подобие на Неговото слизане върху Христа при Кръщението Му във вид на Гълъб; също по подобие на слизането Му над св. Апостоли във вид на огнени езици. Видимата страна на Тайнството се състои в кръстообразно помазване със свето миро някои по-важни части на тялото и произнасяне на думите 'Печат на дара на Светия Дух'. Печатът обикновено служи като знак на принадлежност или потвърждение на някоя важна заява. Печатът на Миропомазването показва, че оня, който го получава е осветен от Светия Дух и вече принадлежи на Бога. Със свето миро се помазват челото - за освещаване на ума и мислите; гърдите - за освещаване на сърцето и желанията; очите, ушите, ноздрите и устата - за освещаване на сетивата; ръцете и нозете - за освещаване на делата човешки. По такъв начин целият човек се освещава, става храм Божий и жилище на Светия Дух.

КРЪСТНИКЪТ (възприемникът) е втората главна фигура при светото Тайнство Кръщение. При отслужване на Кръщението кръстникът отговаря вместо младенеца и извършва всички ония действия, които се полагат на кръщаващия се. Неговата вяра замества вярата на кръщелника му, а неговото знание по основните предмети на вярата се вменява на кръщаващия се младенец, докато последният влезе в съзнателна възраст. Задълженията на кръстника продължават цял живот. Той бди над всички постъпки на кръщелника - добрите поощррява, лошите осъжда. Наставлява го по пътя на истината и благочестието. Дава му личен пример и е огромен авторитет пред него. Нищо на света не е в състояние да прекрати това велико духовно родство между двамата. Във всички случаи възприемникът се моли горещо за кръщелника си като за свой еднокръвен син. Възприемникът се явява като втори, духовет отец на новокръстения и е длъжен внимателно да се намесва и поправя родителите, когато забележи, че те не изпълняват или изпълняват лошо своите родителски задължения. Възприемникът участва във всички важни събития от живота на кръщелника си. Той му дава ценни практически съвети, свързани с образованието, брака, избора на професия и т.н. Дори кръщелникът да се отказва да се възползва от духовното попечение на своя възприемник, това не освобождава кръстника от неговите задължения.
Необходими неща за ритуала
За всеки случай при записването на дата и час попитайте свещеника дали има някакви други изисквания.

Кръстникът осигурява за кръщелника:
· хавлийка за кръщелника
· сапун и кърпа за свещенника
· кръстче (не е задължително)
· китка здравец, с червено конче завързана
Документи:
· кръщелното свидетелство на кръстника
· акта за раждане на кръщелника

Copyright © 2004  Webmaster