ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНСКО БРАТСТВО
"Св.Николай - Чудотворец"

През 1926 г. е създадено православно християнско братство "Св.Николай Чудотворец" от свещеник Атанас Г. Попов. От самото начало, той полагал големи усилия и старание за увеличаване членовете на братството и за създаване благоприятни условия за широка просветно-благотворителна и органнизационна дейност. Сам свещ. Атанасий издава едно сборниче от Православни духовни и богослужебни песни, което не само подпомага братството в неговата просветна дейност, но се разпространява и сред гражданите и другите братства в България. Започва се една усилена братствена дейност.

През 1929 г. братството гласува устав, който е утвърден от Министерството на вътрешните работи. От тази година в братството се включват и по-млади свещеници, но негов председател до 1935 г., цели две години, остава неговия основател свещеник Атанасий Г.Попов

След идването на свещеник Ангел Д. Хубанчев, дейността на братството още повече се засилва. Малко по-късно, когато то минава под ръководството и председателството на същия свещеник, през 1936 г. братството поема издръжката на старопиталище "Добрий Самарянин". През Март 1937 г. вече се купува и собствено сдание, масивна сграда с 8 стаи, за нуждите на старопиталището. По същото време жителката на Разград Величка Йорданова Чобанова му подарява нива от 6 дка. По този начин старопиталището със средства от братството, църквата и държавата стабилизира съществуването си.

През 1951 г. поради преобразования в социалното подпомагане братството предава на държавата старопиталище "Добрий Самарянин" с всични негови движими и недвижими имоти и заварени капитали. Предаването е станало на 15 Декември 1951 г. с протокол при специално съставена комисия.

Едновременно с това на 17 Декември 1951 г. братственото събрание в изпълнеие на нареждане на Светия Синод N: 8712 от 8 Декември 1951 г. разгледа и приема новия примерен устав, съобразно с наредбата на Св.Синод, по който устав братството продължава да съществува и сега.

Ръководители на братството са били:
  • Свещ. Атанасий Г.Попов
от 1926 г. до 1935 г.
  • Свещ. Ангел Д.Хубанчев
от 1935 г. до 1939 г.
  • Свещ. Янко Ст. Бъчваров
до 1940 г.
  • Свещ. Тихон Капанджиев и прот. Методи Тодорчев
до 1958 г.
  • ст.ик.Кънчо Ст. Бояджиев
възстановено от 1992 г.


Copyright © 2001  Webmaster