ОКОЛИЙСКО СВЕЩЕНИЧЕСКО БРАТСТВО
"Св.Григорий - Богослов"

Към 1903 г. свещенническите братства от отделните околии в страната се обединяват в свещенически съюз. Изготвя се устав за ръководство на свещеническите братства. Към всяка митрополия се учредява Епархийско свещеническо братство, ръководено от избрано от общо събрание ръководство.
Съгласно устава целите на братството бяха:
  1. Създаване на библиотеки.
  2. Да бди за поведението и живота на членовете си.
  3. Да се грижи за държането на подходящи проповеди, разпространение на религиозни книжа и устройване на извънбогослужебни сказки.
  4. Събиране на членски внос от членовете си.
  5. Приемане на доброволни пожертвования и др
Устава на братството претърпява няколко изменения през 1920 г., 1921 г. и 1933 г. утвърдени от Св.Синод. След 9 Септември 1944 г. промените в устава не бяха одобрени от Св.Синод, поради това, че се внася тенденция за независимост от църковната управа.

Съюзът на свещениическите братства издава свой ежеседмичен орган: първо "Братство", после "Пастирско дело" и най-накрая "Народен пастир" и ежемесечно проповедническо списание под наслов: първо "Съветник", после "Православен пастир" и накрая "Православен проповедник".

Разградското свещеническо братство в организационно отношение и провеждане на просветна работа е стояло винаги на предна линия. Всяка година са провеждани по няколко общи събрания, на които изтъкнати братствени членове са изнасяли доклади с научно богословско съдържание.

След 9 Септември 1944 г. съюзната управа измени на основните принципи и идеи легнали в цялостния съюзен живот, с което разтрои единството на свещеническите среди, внесе тенденции за незачитане и неподчинение на върховната църковна управа. Това стана причина Св.Синод на 11 Юли 1955 г. да разтури свещеническия съюз и поделенията му - свещеническите братства, като имуществата им се поемат от Св.Синод.

След разтурването на братствата в Разградската духовна околия ежегодно се провеждат най-малко по три служебно-административни конференции под непосредственото ръководство на Негово Високопреосвещенство Г.Г.Михаил, който дава ценни напътствия.


Copyright © 2001  Webmaster