СМЕСЕН  КАЗАЛИЙСКИ  СЪВЕТ

Разградската църковна община е взела живо участие в борбата по църковния въпрос. След издаване на султанския ферман на 27 Февруари 1870 г., с който се разрешава българския църковен въпрос, и до избирането на екзарха през Февруари 1872 г. в Цариград е бил съставен смесен съвет, който е заседавал в Ортакьой. За изработването на Екзархийския Устав за управлението на Екзархията, този съвет свиква представители от всички епархии. За избиране на тези представители от Разград са били изпратени в Русе, като избиратели Димитри Стоянов, Тодор Николов и Иван Константинов Хорозов. Те заедно с избирателите от Русенската и Тутраканската каази са избрали с тайно гласоподаване за епархийски мирски представител Негово Благоговейнство Иконом Петър К. Арнаудов от Русе, който да вземе участие в разискването и приемането на Екзархийския устав в Цариград.

Основаването на смесен казалийски съвет, на 23 Юли 1972 г. , привлича в града будни и родолюбиви граждани-общественици, учители, литератори. Такива са Д.В.Хранов, Андрей Цанов, Николай Сукнаров, Г.Сгуров и др. Този съвет е имал пълната подкрепа и съдействие на турската власт.

На основаният съвет Доростоло-Червенският Митрополит Г.Г.Григорий препоръчва на членовете му съгласие, братска любов, старание и взаимоподкрепа за напредъка на обществените работи, благоразумие във всяко отношение, осторожност и ревност при изпълнеие на всички дела.

Съветът се е състоял от седем мирски лица, избрани от населението, двама свещенници, назначени от митрополията и четирима училищни настоятели. Заседанията му ставали два пъти седмично. Съветът имал и собствен печат, с който подпечатвали всички свои писма и прошения.

Copyright © 2001  Webmaster